V. Gilbert Edit

Magyar–oroszosként végeztem Szegeden 1986-ban, s azon nyomban ki is próbálhattam – egymás után, de fedésben azóta is – mindkét szakomat, immár Pécsett az akkoriban indult egyetemi képzésben. Tizenharmadik éve a – változó nevű – Irodalom tanszéken oktatok az említett kettőn kívül más irodalmakat is; ritkán múlik el félév anélkül, hogy be ne csempészném Austert, Saramagót, Pavićot, Ecót valamelyik kurzusom anyagába. Korábban mindenről az ikon és a pravoszlávia jutott eszembe, most már inkább műfaji, poétikai sajátosságok, narrátori pozíciók a vesszőparipáim. Esszé-, publicisztika-, kritikaírás nélkül is nehezen lennék meg, az utóbbi években pedig életem nagy felfedezése, Ljudmila Ulickaja regényeit fordítom.

A matrjoskákon nincs is mit magyarázni: kommersz, groteszk és bájos emblémái az orosz kultúrának, s különösen jól jön most, hogy egymásba rakhatók, ahogyan  a mi írásaink is ebben a kötetben…

V. Gilbert Edit: Túljárni a központ eszén

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

V. Gilbert Edit: Oroszos vagyok

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)

 


Benyovszky Krisztián

1998-ban végeztem a nyitrai Konstantin Egyetem magyar–szlovák szakán, ugyanezen évtől vagyok a magyar tanszék oktatója. Elsősorban irodalomelmélettel, stilisztikával és 20. századi magyar irodalommal foglalkozom. PhD-dolgozatomat az egyetem Szlovák Irodalom Tanszékén írom, František Miko stíluselméletéből. Magyarul és szlovákul egyaránt publikálok, alkalmanként fordítok is szlovák és cseh nyelvből. Alapító tagja, s jelenleg elnöke vagyok a (nemcsak) felvidéki fiatal irodalomkutatókat tömörítő Sambucus Irodalomtudományi Társaságnak. Első közös tanulmánykötetünket (KOR/SZAK/HATÁROK. Kalligram 2002) Keserű Józseffel közösen szerkesztettem. Eddig két tanulmánykötetem jelent meg, mindkettő a Kalligram Kiadónál: Rácsmustra. Regényes olvasónapló Kaffka Margittól Bodor Ádámig (2001); A jelek szerint. A detektívtörténet és közép-európai emléknyomai. (2003).

Azért döntöttem a kisvakond-embléma mellett, mivel egy – akkor még csehszlovák – mesefilm szereplőjéről van szó, aki ráadásul egy jellegzetes habitus megszemélyesítője is. Ahogy halmocskája tetejéről széttekint a nagyvilágra – ebben valahogy saját helyzetemre/helyzetünkre ismertem rá. A figurával arra is utalni kívántam, hogy nem kizárt, „polilógusunkban” nyitok majd a cseh irodalom felé is.

 

Benyovszky Krisztián: Hangjáték

Homíliák Gilbert Edit Túljárni a központ eszén című orosz irodalomtörténeti víziójához

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Benyovszky Krisztián: A kortárs cseh írónők mássága (?)

IRÁNYVÁLTÁS: OKOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)


Csányi Erzsébet

 

A Tisza-parton, Adán születtem 1956. február 12-én. Iskoláim és munkahelyem az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékéhez kötnek. Kutatási témaköröm az összehasonlító irodalomtudomány, s azon belül elsősorban a magyar–délszláv irodalmi kapcsolatok a vajdasági irodalmi régió szemszögéből. Publikációim: három tanulmánykötet, számos tanulmány, esszé. Emblémámon a tiszavirág lárvája látható, de ezzel azért nem egy melodramatikus sorstragédiára szeretnék utalni. A kicsiség és rövidség ellenére benne van a tiszavirág egy napjában a tökéletes teljesség is. Kerek, hiba nélküli.

De ami a fő, a vízi életre emlékeztet, ami számomra a világgal-természettel való lényegi együttélés előfeltétele. Ezt a lényegiséget ragadják meg elemi és csodálatos eszközeikkel szerzőim is.

Csányi Erzsébet: Irodalmi árterületek. Kiš, Esterházy, Tolnai – a századközép szerb és magyar regényei komparatív vetületben  

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Csányi Erzsébet: Régiók létesítése. Tolnai Ottó Tomaž Šalamuna

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)


Fried Ilona

Olasz, angol szakon végeztem, egyetemi doktori és kandidátusi disszertációmat Pirandellóról, az olasz színházról és drámaesztétikai kérdésekről írtam, hasonlóképpen számos publikációm is ezekkel a területekkel foglalkozott. Az utóbbi másfél évtizedben sokat oktattam és kutattam XX. századi olasz irodalmat, a modernitás kérdéseit, illetve a kortárs olasz prózát. Jelenleg az ELTE BTK Főiskolai Olasz tanszékének tanszékvezető tanára vagyok. Eddigi legfontosabb munkámnak a 2001-ben megjelent Emlékek városa – Fiume című kultúrtörténeti könyvemet tartom, evvel habilitáltam. Logóm Amedeo Modigliani önarcképe. Szomorúan szép, modern, de mégis klasszikus festészete úgy érzem, nem csak hozzám áll közel, hanem a legkülönbözőbb ízlésű és érdeklődésű emberek között lehet összekötőkapocs.

 

Fried Ilona: Séta az olasz próza erdejében

(in: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Fried Ilona: A séta folytatása

(in: A perifériáról a centrum 2. kötet)


Miért a szlovénok?

A válasz egyszerű. Anyám ott született. Gyermekkorom zöld idillje, szénaillata Szlovénia. Ezért kezdtem fordítani 1973-ban. Azóta állandó programom a szlovénozás: részt vettem kitűnő költők magyarra fordításában, mint a klasszikus France Prešeren vagy a kortárs Tomaž Šalamun, Boris A. Novak és Aleš Debeljak. Húsz éve fordítom a dráma- és prózaíró Drago Jančar, az egyik legismertebb szerző műveit, vagy a prózaíró Lojze Kovačičot, akit talán felfedez a világ is, hogy huszadik századi önmagára ismerjen.

A hársfalevél idegenforgalmi emblémából vált 1985 táján az önálló Szlovénia jelképévé.

Gállos Orsolya

Gállos Orsolya: Egy közép- európai és egy balkáni birodalom peremén

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Mitja Čander: Koronatanúk (Kronske priče). Kísérlet a kilencvenes évek fiatal szlovén prózájának bemutatására. (Gállos Orsolya fordítása)

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Gállos Orsolya: A Költözködések és a Jövevények írója

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)


Gátai Zoltán

Mindig ragaszkodó voltam: személy(ek)hez, helyhez, kultúrához; s most is ugyanígy van. A glagolita írásból vett két betű stilizált formája is ezt jelöli. Ragaszkodás ez az íráshoz (mint létformához s önkifejezéshez), a múlthoz, s a (még meglevő) határokat túllépő – megszüntető kultúrá(k?)hoz. Kötődéseim irodalmi olvasmány- s fordításélményeken, színházi próbálkozásokon s közvetlen emberi értékeken alapuló kapcsolatokon nyugszanak. S ezek néha merész kalandokra invitálnak…

 

Gátai Zoltán:A horvát irodalom /olvasás/mezsgyéin- egy közép-európai kisebbségi olvasat lehetséges módjai.

 (In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Gátai Zoltán: A 90-es évek

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)


Horváth Miléna vagyok, a PTE Bölcsészettudományi Kar Francia Tanszékének adjunktusa, 20. századi francia irodalmat, irodalomelméletet és frankofón irodalmat tanítok. PhD disszertációmat 2002-ben védtem meg a bordeaux-i Michel de Montaigne Egyetemen. Kutatásaim a frankofón irodalmakat és különösen a Maghreb frankofón irodalmát érintik, ezen a területen több cikket publikáltam nemzetközi folyóiratokban (Présence francophone, USA).

Az embléma a Maghreb egyik gyakran alkalmazott díszítési formáját, egy mozaikrészletet ábrázol.

 

 

Horváth Miléna: A frankofón irodalom centrum és periféria között: a 'köztiség' megjelenési formái Assia Djebar műveiben

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)


Jolanta Jastrzębska:

Varsó városát régtől fogva szirének, sellők védelmezik. Ott láthatjuk őket a régi pecséteken, kis szobrokon. Az ábrázolás változása sok mindent elárul a város számára végzetes 20. századról, Varsó lerombolásáról és újjáépítéséről. A Visztula partján felállított jókora syrenka-szobor, ez a felfegyverzett szex-szimbólum már nem a varsóiak pajzán fantáziáját tükrözi, hanem honvédő elszántságukat testesíti meg. Sziréntől merőben szokatlan módon legfőbb célja az ellenség elrettentése, ezért van szüksége nehéz fegyverzetre. A lengyel női irodalommal foglalkozó tanulmányomhoz méltó jelképnek találom a varsói sellőt.

 

Jolanta Jastrzębska: A mai lengyel írónők mássága

 (In: A perifériáról a centrum 1. kötet)


Kiss Tamás Zoltán

 

Spanyol–német szakos bölcsészdiplomámat 1987-ben vettem át az ELTÉ-n. Hat éven át dolgoztam az Országos Széchényi Könyvtárban. Főállásban 1993 óta működöm a (J)PTE Spanyol Tanszékén/Szemináriumán. Bölcsészdoktori dolgozatomat Lope de Vega autográf drámaszövegeinek elméleti kérdéseiről írtam. Oktatási és kutatási területeim: az európai spanyol irodalom története, a spanyol irodalom recepciója Magyarországon, valamint egy csipet irodalomelmélet.

Kiss Tamás Zoltán: A P vs C a 20. század középső szakaszának (1936-1975) spanyol irodalmában

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Kiss Tamás Zoltán: Irodalom, nyelv és az identitás(ok) összetettsége a Periférián és a Centrumban egyaránt

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)


Klujber Anita

 

Az itt felvázolt gondolatokat illusztráló jurta a hagyományos világtengely szimbólumok közül talán a legközvetlenebbül asszociálható a teremtés-középpont texturális-textuális (szövetszerű-szövegszerű) körülírásával, a mitologikus világszemlélet szövegvilágra való alkalmazhatóságával, és az otthonkeresés-hazatalálás mitopoetikus témájával. A szerző a Janus Pannonius Tudományegyetem magyar–orosz–angol szakán végzett, majd a Cambridge-i egyetemen szerzett M. Phil. és Ph.D. diplomát.

 

Klujber Anita: A középpont mandalikus kiterjesztése Ajgi költészetében: a mély-én végtelenítése és  a vers kozmifikácója

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Klujber Anita : A polilogikus irodalomszemléletről

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)


Kurdi Mária

A Pécsi Tudományegyetem Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszékén tanítok. Oktató- és kutatómunkám elsősorban a modern angol nyelvű dráma területét öleli fel. Eddig két könyvet, szerkesztett köteteket, két szöveggyűjteményt és több mint ötven tanulmányt publikáltam. A jelen kötetben „A modern angol nyelvű dráma kialakulása a centrum–periféria viszonyában” című tanulmányom az angol nyelvű dráma fejlődésén gondolkodva arra keres választ, hogy a 19. század végén és a 20. század elején Angliában, Írországban és az Egyesült Államokban hogyan indult el az a folyamat, amely a drámaírás radikális megújulását eredményezte. A tanulmány gondolataihoz választott kép Európa nyugati perifériáján, az észak-írországi Belfastban található Operaház belsejének egy részletét ábrázolja. (A szerző még nem járt magában az épületben, központja lett azonban egyik nagy álmának, hogy egyszer ott láthasson egy nívós rendezésű opera- vagy prózai előadást.)   

Kurdi Mária: A modern angol nyelvű dráma kialakulása a centrum–periféria viszonyában

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet) 

 

Kurdi Mária: Az ex-centrikus tapasztalat középpontba állítása kortársi ír drámaírónők műveiben

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)


M. Sándorfi Edinának hívnak és a Pécsi Egyetem Német Nyelvű Irodalmak Tanszékén dolgozom tanársegédként. Disszertációmat a Mimetikus képiség, tapasztalás és performativitás esztétikája Goethe, Fontane és Rilke műveiben címmel írom a Thomka Beáta által vezetett doktori iskolában. Közös projektünk lehetőséget nyújtott arra, hogy a centrum–periféria modellt a lehető legtágabban értelmezve, a Másik, a határlét nyelviségét vizsgáljam a 20. század osztrák irodalmában: a nőiség létnyelvét, amely falakba ütközik, falrésekbe szorulva, hangját és identitását veszítve, de paradox módon a maszkulin nyelv-testbe íródva létezik. A határ megrajzolása – szemben a centrum tisztaságával – mindenkor dinamikus, mozgásban levő aktus-láncolat, amely elrejtve rajzolja ki újra meg újra a lét profilját. Ugyanígy tesz a nő-írás paradox mód néma gyakorlata az ÍRÁS maszkjában. Az emblémaként választott kép a lehunyt szemű női fej a kezében tartott maszkkal kedves emlékem, amely egy német filozófus ismerősömmel a Másság nyelvéről, a Másik etikájáról folytatott levélváltásunk materiális hozadéka.  

M. Sándorfi Edina: Hang-falak, rések, határok, ének

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

M. Sándorfi Edina: Kultúrák a határon avagy két (író)nő  „harmadik típusú” találkozása

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)


Parrag Judit vagyok, a PTE Irodalomtudományi Doktori Iskola ösztöndíjas hallgatója. Szakterületem a fekete-afrikai irodalom és a vonatkozó irodalomelméleti irányzatok, főként a posztkoloniális irodalomkritika (kritikája). Jelenlegi kutatásaim orientációja: hagyományok és identitások megjelenése és konstituáló szerepe a koloniális és posztkoloniális szövegekben; az európai város és az afrikai piac oppozíciós párosának mint elemzési szempontnak érvényesítése, ehhez kapcsolódóan a tér- és időszerkezetek vizsgálata az előbb említett szövegekben. A szívemhez legközelebb a nigériai Wole Soyinka és a dél-afrikai Nadine Gordimer áll, talán emberi és az emberért kiáltó etikai attitűdjük miatt. Távolabbi célom az irodalmi afrikanisztika alapköveinek és lehetséges tudományos igényű beszédmódjának megfogalmazása.

 

Parrag Judit: Egy másfajta periféria. A dél-afrikai angol nyelvű regényirodalom

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Parrag Judit: Nobel-díj 2003: mikor a fénycsóva Afrikára esik

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)  


Pálfalvi Lajos

Schulz tán legtöbbet idézett művében, a Könyvek Könyvében szerepel a morvaországi Karlovicében született, földig érő hajú Csillag Anna. Csodás elixírével, mint „az emberi szőrzet apostola”, az egész emberiséget szeretné boldoggá tenni.

A lengyel Schulz-kutatók gyakran hivatkoznak Csillag Anna mítoszára és az emblémán látható képre, de ha megkérdezzük tőlük, miért vannak csillagok Csillag Anna körül – nem tudják a választ. Meglepődnek, ha valaki megmondja nekik, melyik nyelvben található a magyarázat.

 

Pálfalvi Lajos: Mitogeográfiai képződmények a lengyel irodalomban

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Pálfalvi Lajos: Mitogeográfiai képződmények a lengyel irodalomban 2.

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)


Számaim: 1956 (születés), 1982 (amióta a pécsi irodalom tanszéken tanítok), 1986 (kisdoktori), 1995 (kandidálás), 2003 (habilitáció), 1990-91 és 1993-94 (vendégtanárkodás az USÁ-ban), 1998-2001 (Széchenyi-ösztöndíj), 1999 (amióta a színházi intézet igazgatója vagyok), 4 (könyv), 150 (tanulmány és kritika)

Címeim: pmul@btk.pte.hu

Cikkem: tíz éve számomra Örkény volt a centrumban és a régióbeli pályatársai a periférián, itt a kelet-közép-európai dráma van középen, és Örkény a látókör peremén.

Képem: a szék (a néző helye; a színpadi kellék; a kutatás segédeszköze; a vendéglátás gesztusa; a centrum és a periféria viszonylagosságának kifejezője)

Nevem: P. Müller Péter

P. Müller Péter: A drámai nyilvánosság sajátosságai az 1956 utáni kelet-közép-európai groteszkben

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

P. Müller Péter: Új ezredvégi drámák és dramaturgiák az európai horizonton

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)


Vöő Gabriella

Szakmai élettörténetem három egyetemhez kötődik: a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem magyar–angol szakán szereztem diplomát 1985-ben; posztgraduális tanulmányaimat a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végeztem, illetve 1995 óta a Pécsi Tudományegyetem oktatója vagyok. Szakterületem a 19. és 20. századi amerikai irodalom. Emblémám egy álomfogót ábrázol, az indián tárgyi kultúra közismert és kedvelt darabját. Eredeti rendeltetése szerint a rossz álmokat kell elcsípnie, mielőtt azok az alvó gyerekek fejébe kúsznának. Az álomfogó tollacskái számomra olyanok, mint az etnikai, „faji” és kulturális különbségek megkerülhetetlen, ravasz és sokszor tréfás csapdája, amelyen a rólunk és világunkról alkotott fikciók átverekszik magukat. Ha próbetételük sikerül, eljut hozzánk egy irodalmi mű, amelyet értünk és kedvelünk.

 

Vöő Gabriella : Hangok a határvidékről: azonosságtudat és kifejezésmód az indián, mexikói amerikai és ázsiai amerikai prózában

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Vöő Gabriella : Nyugati utazás, avagy a tréfacsinálók történetei: az amerikai író és a hely szelleme

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)


Honlapunk felsőoktatási segédanyag, mely a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány „Tudomány az oktatásban” Szakalapítvány, a Pécsi Tudományegyetem Rektora, Pécs Város Kulturális Bizottsága, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Dékánja, és a Bolyai János Kutatói Ösztöndíj által nyújtott támogatásokkal jöhetett csak létre. Segítségükért ezúton is köszönetet mondunk.